Gezond en veilig werken in de metaalbranche

Als payrollorganisatie ontzorgen wij een behoorlijk aantal organisaties die in de metaalbranche actief zijn. Een branche waarbij uit onderzoek is gebleken dat het aantal ongevallen bij werknemers fors hoger is dan het gemiddelde bij andere sectoren. Opvallend is dat jongeren in deze branche gemiddeld drie keer zo vaak een ongeluk hebben ten opzichte van andere werknemers in de metaalbranche. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt dat dat moet veranderen en legt de verantwoordelijkheid bij scholen.

Duurzame inzetbaarheid

Jongeren zijn zowel mentaal als lichamelijk pas rond het 25e levensjaar volgroeid. Dit betekent dat ze vóór die tijd niet altijd in staat zijn gevaren goed in te schatten. Aangezien jongeren vaak al met 16 jaar aan een metaalopleiding beginnen, is het dus heel belangrijk om ze gezond en veilig te laten werken. Dit voorkomt ongelukken en zorgt ervoor dat jongeren duurzaam inzetbaar zijn en blijven in de metaalindustrie. Om het bewustzijn van de jongeren zélf op het gebied van gezond en veilig werken in de metaalindustrie te vergroten, ontwikkelde het SZW het spel ‘Healthy metal The Game. Met dit spel wordt ‘spelenderwijs’ de kennis van gezond en veilig werken van jongeren getest en verbeterd.

Regels voor jongeren

De basis voor gezond en veilig werken wordt gevormd door de regels die staan omschreven in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arbeidstijdenwet. Voor jeugdige werknemers (jonger dan 18 jaar) staan er daarnaast nog een aantal specifieke regels opgesteld. De belangrijkste (extra) regels voor die doelgroep, ten opzichte van de oudere doelgroep zijn:

  • werken met gevaarlijke stoffen en veel lawaai is verboden;
  • er moeten meer rustperiodes tijdens het werk worden ingebouwd;
  • werkdagen moeten korter zijn.

 
Op het Arboportaal van de Rijksoverheid staan de rechten en plichten van stagiairs en jongere werknemers uitgebreid omschreven.

Jongerendeel in RI&E

De Arbowet stelt dat iedere werkgever verplicht is om een risico-inventarisatie- en evaluatieformulier in te vullen zodra er medewerkers tewerk worden gesteld.  Welke risico’s lopen uw jongere medewerkers onder de 18 jaar in het bijzonder? Dat inventariseert u in het verplichte jongerendeel van de RI&E. Besteed hierbij specifiek aandacht aan het opleidingsniveau, de voorlichting, de mogelijke gevaren, de werkplekinrichting en het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Diploma Basisveiligheid VCA

De cursus Basisveiligheid VCA leert studenten onveilige situaties te herkennen en preventief te handelen ter voorkoming van ongevallen. Op dit moment is het VCA-diploma geen verplicht onderdeel van mbo-opleidingen terwijl dit diploma door steeds meer bedrijven van medewerkers wordt geëist. Ter vergroting van de veiligheid en de loopbaankansen van studenten, is hier nog een belangrijke slag te maken in het onderwijs.

De veiligheid van uw medewerkers gaat ons aan het hart

Als juridisch werkgever gaat ons de veiligheid van uw medewerkers aan het hart. Ondanks het feit dat u als inlener of intermediair verantwoordelijk bent voor het actief voorlichten van uw medewerkers met betrekking tot uw RI&E, denken wij bij vragen hierover graag met u mee.