Vanaf 1 januari 2015 bent u als uitzendondernemer verplicht om vanaf dag één de inlenersbeloning toe te passen. Dit is het resultaat uit de recent afgesloten cao-onderhandelingen van de ABU en de vakbonden (PDF).  ‘Gelijk werk, gelijk loon’ is het thema van de vakbonden in de recente CAO-onderhandelingen. De uitkomst is nu dat flexkrachten eerder recht hebben op hetzelfde loon en aanvullende voorwaarden als de medewerkers die direct bij de inlener in dienst zijn.

Op dit moment wordt de Inlenersbeloning vaak pas toegepast nadat de flexwerker 26 weken voor de opdrachtgever heeft gewerkt.  Met ingang van 2015 wordt de inlenersbeloning verplicht  toegepast vanaf de eerste werkdag van de flexwerker. In de praktijk blijkt dat de inlenersbeloning vaak onjuist wordt toegepast, wat arbeidsintermediairs op hoge naheffingen kan komen te staan.  Het is daarom belangrijk voor uitzendondernemers om zich te verdiepen in de materie.

Wat is de inlenersbeloning?

Een flexkracht heeft volgens de regeling recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als een werknemer die rechtstreeks in dienst is bij het inlenende bedrijf. De zogenaamde essentiële arbeidsvoorwaarden van de flexkracht dienen ten minste gelijk te zijn met die van de werknemer in een gelijke of gelijkwaardige functie bij de inlener. Onder essentiële arbeidsvoorwaarden wordt verstaan:

  • Het geldende periodeloon
  • De arbeidsduurverkorting
  • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegenwerk
  • Initiële loonsverhogingen
  • Onkostenvergoedingen
  • Periodieken

Controle op het toepassen van de inlenersbeloning

De SNCU ziet toe op de naleving van de Uitzend-CAO’s. Hierbij kijkt de SNCU naar de krachtens de CAO’s geldende arbeidsvoorwaarden in samenhang met andere wettelijke bepalingen. Voor gecertificeerde uitzendondernemingen (bijvoorbeeld met een SNA of NEN 4400-1 keurmerk) wordt de onderneming ook gecontroleerd door de certificerende instantie.

De inlenersbeloning correct toepassen

Veel uitzendondernemers worstelen met de vraag hoe zij de invoering van de verplichte inlenersbeloning in goede banen kunnen leiden. Wanneer zij in verschillende branches actief zijn, is het een lastige opgave om elke CAO grondig te kennen.

Belangrijk is dat u met de inlener duidelijke afspraken maakt. Stem met behulp van een intakeformulier met de inlener af om welke functie(s) het gaat en welk loon daar bij hoort. Zorg dat u in uw algemene voorwaarden een bepaling opneemt waarin staat dat de aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist verstrekte informatie door de inlener, bij die inlener komt te liggen. En leg alle correspondentie met de inlener goed vast, zodat u bij een eventuele controle kunt aantonen aan de hand van welke informatie u tot de beloning van uw uitzendkracht bent gekomen.

Wat tevens een trend is onder uitzendondernemingen, is om de backoffice uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. De core business van een backoffice service is het contractbeheer, en daarme het juist toepassen van wet- en regelgeving op deze contracten. Het uitzendbureau haalt daarmee een stuk kennis in huis, plus is minder tijd kwijt aan het uitvoeren van administratieve taken.