Payrolling niet meer weg te denken in de huidige arbeidsmarkt.

De flexbranche is de laatste jaren sterk gegroeid. Nooit eerder waren er zoveel banen in deze branche. In 2016 steeg het aantal tot een record van boven de 725.000 banen.  Dit blijkt uit een onderzoek van het CBS naar de bijdrage van de flexbranche sinds 2005 aan de Nederlandse economie. Deze ontwikkeling hangt samen met de flexibilisering van de arbeidsmarkt: het aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, alsmede het aandeel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) dat toeneemt. De laatste jaren steeg vooral het aantal gewerkte uren vanuit langlopende contracten, zoals detacherings- en payrollcontracten.

Roel Dolkemade, directeur PRO Payroll: “De diverse vormen van flexibele arbeid bevestigen dat payrolling erkend wordt als volwaardige tool en dienstverlening om de behoefte aan flexibele arbeid in te vullen. Payrolling is dan ook niet meer weg te denken in de huidige arbeidsmarkt.”

Toegevoegde waarde

Eind 2016 bedroeg de toegevoegde waarde van de flexbranche ruim 3 procent van het bruto binnenlands product. Binnen de zakelijke dienstverlening bedroeg het aandeel bijna 22 procent, waar dit in 2004 nog 17 procent was. De ontwikkeling van de toegevoegde waarde van de flexbranche sinds 2005, verloopt grilliger dan die van het bbp. De conjunctuurgevoeligheid van de sector is goed te zien in onderstaande grafiek. De toegevoegde waarde van de flexbranche daalde sterk in de crisisjaren en keerde na 2013 even hard weer op. Sinds 2015 ligt de toegevoegde waarde van de flexbranche weer boven het niveau van voor de crisis.
 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling omzet en gewerkte aantal uren

De omzet in de flexbranche hangt sterk samen met de flexuren. De sterke toename van de omzet in de laatste jaren komt vooral door een stijging van de langlopende flexuren, zoals detachering en payrolling. Deze uren stijgen al sinds 2012 bijna onafgebroken, terwijl de Nederlandse economie toen nog niet was hersteld van de crisis. De stijging van het aantal flexuren via langlopende contracten wijst daarom op een structureel effect: de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Sinds de tweede helft van 2014 stijgen ook de uren in kortlopende contracten bijna onafgebroken. De stijging van de kortlopende uren in het tweede kwartaal van 2017 was zelfs de grootste in bijna zeven jaar.

Aandeel flexkrachten ten opzichte van Europa

Nederland heeft na Slovenië het hoogste aantal flexkrachten als percentage van de beroepsbevolking van Europa. Naast de conjuncturele schommelingen in de vraag naar arbeid, spelen hier ook structurele ontwikkelingen mee. In Nederland is de individuele ontslagbescherming relatief hoog, wat een deel van de verschillen kan verklaren.

Verwachtingen

Tijdens de financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende jaren van laagconjunctuur heeft de Nederlandse flexmarkt een flinke klap te verduren gekregen. Inmiddels groeien zowel het aantal flexuren als de omzet en winst al enige jaren. De branche verwacht hierin de komende jaren geen verslechtering, maar maakt zich wel grote zorgen over het tekort aan arbeidskrachten. Hoe groter de krapte op de arbeidsmarkt, hoe meer tijd en hulpmiddelen het de ondernemer kost om goed personeel te vinden. Dit drukt de winstgevendheid. Om goed gekwalificeerd personeel voor zich te winnen, wordt het voor werkgevers dus steeds belangrijker om zich te verkopen tijdens sollicitatiegesprekken.

Ontwikkelingen bij PRO Payroll

Ook bij PRO Payroll blijft de trend van het flexibiliseren van de arbeidsmarkt niet onopgemerkt. Het aantal verwerkte flexibele uren steeg in 2016 met maar liefst 270% ten opzichte van het jaar 2013! Daarnaast merken we op dat steeds meer uitzendbureaus ervoor kiezen om hun backoffice aan ons uit te besteden, zodat zij zich weer kunnen richten op hun kerntaak en passie: het vinden van de perfecte match. Door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten te blijven houden en intensief contact te onderhouden met onze relaties, proberen we hen ook in de toekomst optimaal te ontzorgen.